Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

1000 Kosakata Bahasa Turki Paling Umum Dipakai Lengkap dan cara membacanya

Kalau kamu sampai pada halaman 1000 kosakata bahasa turki ini maka bisa jadi kamu sedang belajar bahasa Turki.

Ya langkah yang bagus. Kamu tahu ndk? Bahwa cara mempelajari bahasa yang efektif adalah dengan cara menghafal dan mempelajari 1000 kosakata paling umum!

Dengan mempelajari 1000 kosakata paling umum ini, kamu bakalan bisa memahami bahasa yang sedang kamu pelajari, misalnya bahasa Turki ini dalam ungkapan-ungkapan sederhana dan yang biasa dipakai sehari-hari.

Jadi dengan mempelajar 1000 kosakata paling umum ini kamu bakalan bisa belajar bahasa Turki dengan cepat.

Aku mengalami sendiri ya kawan-kawan, ini adalah hasil dari pengalamanku pribadi dalam mempelajari bahasa Turki otodidak.

Kalau pengen tahu lebih lanjut cara belajar bahasa Turki secara cepat dengan otodidak bisa dibaca disini: Pengalaman Belajar Bahasa Turki Otodidak atau Belajar Bahasa Turki Sendiri

Sebelum mempelajari kosakata ini, jika anda belum belajar bagaimana pengucapan alfabet bahasa Turki, maka saya sarankan untuk belajar dahulu alfabet bahasa Turki yang bisa anda akses disini:
Belajar Alfabet Dalam Bahasa Turki Dan Cara Bacanya

Catatan: Terkadang satu kata bisa bermakna dua, tinggal bagaimana penggunaannya.

1000 Kosakata Bahasa Turki Paling Umum Dipakai Lengkap dan cara membacanya

Berikut ini adalah kosakata bahasa Turki sehari-hari yang lengkap dengan terjemahan dan cara bacanya.

NoBahasa TurkiBahasa IndonesiaCara Baca
1bensayaben
2olaraksebagaiolarak
3onunmiliknyaonun
4buinibu
5diyebahwadiye
6oldutelah terjadioldu
7içinuntukicin
8üzerindediuzerinde
9varadawar
10iledenganile
11onlarmerekaonlar
12olmakmenjadiolmak
13atlemparlahat
14birsatubir
15oluyoryang sedang terjadioluyor
16sanapadamusana
17dandaridan
18tarafındanolehtarafendan
19sıcakpanassejak
20kelimekatakelime
21ancaktapianjak
22neapane
23bazıbeberapabaze
24olduğunukejadiannyaoldu'unu
25odiao
26senkamusen
27veyaatauweya
28vardıtelah adawarde
29oituo
30arasındadariarasenda
31karşıdepankarsye
32vedanwe
33lirauang liralira
34içindedi dalamnyaicinde
35bizkitabiz
36canhidupjan
37üzerindenmelalui ituuzerinden
38diğerlaindier
39çaytehjai
40hangiyang manahangi
41uyumaktiduruyumak
42onlarınmerekaonlaren
43zamanwaktuzaman
44eğerjikae'er
45olacakakanolajak
46nasılbagaimananasel
47deditelah berkatadedi
48birsebuahbir
49hersetiapher
50söylekatakansoyle
51yoktidakyok
52beniaku (objek)beni
53üçtigauc
54istiyorumaku inginistiyorum
55havaudarahawa
56iyibaikiyi
57ayrıcajugaayreja
58oynamakbermainoynamak
59küçükkecilkucuk
60sonakhirson
61koymakmenaruhkoymak
62evrumahew
63okumakmembacaokumak
64eltanganel
65limanpelabuhanliman
66büyükbesarbuyuk
67ebatukuranebat
68ekletambahkanekle
69hattabahkanhatta
70arazitanaharazi
71buradadisiniburada
72gerekirharusgerekir
73çünkükarenajungku
74yüksektinggiyuksek
75böyleseperti iniboyle
76izlesaksikan/lihatizle
77hareketbergerakhareket
78nedenmengapaneden
79sormakmemintasormak
80erkeklerlaki-lakierkekler
81değişimperubahande'isyim
82gittitelah pergigitti
83ışıkcahayaesyek
84türjenistur
85kapalımatikapale
86gerekperlugerek
87evrumahew
88resimgambarresim
89denemekmencobadenemek
90bizikamibizi
91tekrarulangi/lagitekrar
92hayvanhewanhaywan
93noktatitiknokta
94anneibuanne
95dünyaduniadunya
96yakındekatyaken
97inşa etmekmembanguninsya etmek
98özdiri sendirioz
99toprakbumi / tanahtoprak
100babaayahbaba
101herhangi birapa sajaherhangi bir
102yenibaruyeni
103kerjais
104bölümbagianbolum
105almakmengambilalmak
106olsunbiarlah/semogaolsun
107yertempatyer
108yapılanyang dibuatyapelan
109canlıhidupjanle
110nerededimananerede
111sonrasetelahsonra
112gerikembaligeri
113küçükkecilkucuk
114sadecehanyasadeje
115yuvarlakbulatyuwarlak
116adampriaadam
117yıltahunyel
118gelditelah datanggeldi
119gösterisipertunjukangosterisi
120hersetiapher
121iyibaikiyi
122banasayabana
123vermekmemberikanwermek
124bizimmilik kita/kamibizim
125altındadibawahaltenda
126adnamaad
127çoksangat/banyakcok
128iledenganile
129sadecehanyasadeje
130formubentuk, kondisiformu
131cümlekalimatjumle
132çorapkaos kakijorap
133düşünmekberpikirdusyunmek
134demekmengatakandemek
135yardımTolongyardem
136düşükrendahdusyuk
137hatbariskhat
138farklıberbedafarkle
139dönüşbelokdonusy
140nedenkenapaneden
141çokbanyakcok
142YaniyakniYani
143öncesebelumonje
144bilgisayarkomputerbilgisayar
145sağbaik/kanansagh
146çocukanak laki-lakicojuk
147eskituaeski
148çokterlalucok
149aynısamaayne
150diyediadiye
151tümsemuatum
152oradasanaorada
153zamankapanzaman
154yukarınaikyukare
155KullanımmenggunakanKullanem
156seninandasenin
157yolcarayol
158hakkındatentanghakkenda
159birçokbanyakbircok
160o zamankemudiano zaman
161onlarımerekaonlare
162yazmakmenulisyazmak
163wouldakanwould
164gibiSukagibi
165bu yüzdenbegitubu yuzden
166buinibu
167onu#AD?onu
168uzunpanjanguzun
169yapmakmembuatyapmak
170şeybendasyey
171görmekLihatgormek
172onudiaonu
173ikiduaiki
174vartelahwar
175bakmelihatbak
176daha fazlalebihdaha fazla
177günharigun
178olabilirbisaolabilir
179gitmekpergigitmek
180geldatanggel
181yaptımmelakukanyaptem
182numarasıjumlahnumarase
183sessuarases
184hayırtidakhayer
185enpalingen
186insanlarorang-oranginsanlar
187benimsayabenim
188üzerindelebihuzerinde
189bilmektahubilmek
190suairsu
191dahadaridaha
192çağrıpanggilanca're
193ilkpertamailk
194kimsiapakim
195maymungkinmay
196aşağıturunasya'e
197yansisiyan
198oldutelaholdu
199Şimdisekarangsyimdi
200bulmakTemukanbulmak
201kafakepalakafa
202standıberdiristande
203kendisendirikendi
204sayfahalamansayfa
205gerekirharusgerekir
206ülkenegaraulke
207bulunduditemukanbulundu
208cevapmenjawabjewap
209okulsekolahokul
210büyümektumbuhbuyumek
211çalışmabelajarcalesyma
212halamasihhala
213öğrenmekbelajaro'renmek
214bitkimenanambitki
215kapakpenutupkapak
216gıdamakanangeda
217güneşmataharigunesy
218dörtempatdort
219arasındaantaraarasenda
220devletnegaradewlet
221tutmakmenjagatutmak
222gözmatagoz
223aslatidak pernahasla
224sonterakhirson
225letmembiarkanlet
226düşüncepikirdusyunje
227Şehirkotasyehir
228ağaçpohona'ac
229çaprazmenyeberangcapraz
230çiftliktanah pertanianciftlik
231sertkerassert
232başlangıçmulaibasylangec
233olabilirmungkinolabilir
234hikayeceritahikaye
235testeregergajitestere
236kadarjauhkadar
237denizlautdeniz
238çizmeksericizmek
239solkirisol
240geçterlambatgec
241runLarirun
242yapamaztidakyapamaz
243süresementarasure
244basıntekanbasen
245yakındekatyaken
246gecemalamgeje
247gerçeknyatagercek
248hayatkehidupanhayat
249azbeberapaaz
250kuzeyutarakuzey
251kitapbukukitap
252taşımakmembawatasyemak
253aldıambilalde
254bilimilmubilim
255yemekmakanyemek
256odakamaroda
257arkadaşıtemanarkadasye
258başladıdimulaibasylade
259fikiridefikir
260balıkikanbalek
261dağgunungda'
262durberhentidur
263bir kezsekalibir kez
264bazmendasarkanbaz
265duymakmendengarduymak
266atkudaat
267kesimmemotongkesim
268eminTentuemin
269izlemenontonizle
270renkwarnarenk
271yüzwajahyuz
272ahşapkayuahsyap
273anautamaana
274açıkBukaacek
275görünmekterlihatgorunmek
276birliktebersamabirlikte
277sonrakilanjutsonraki
278beyazputihbeyaz
279çocukanak-anakcojuk
280başlamulaibasyla
281vardapatkanwar
282yürümekberjalanyurumek
283örnekcontohornek
284kolaylığımeredakankolayle'e
285kâğıtkertaskâ'et
286grupkelompokgrup
287her zamanselaluher zaman
288müzikmusikmuzik
289buitubu
290her ikisi dekeduaher ikisi de
291işaretimenandaiisyareti
292sık sıkseringsek sek
293mektupsuratmektup
294kadarsampaikadar
295kilometremilkilometre
296nehirsungainehir
297arabamobilaraba
298ayaklarkakiayaklar
299bakımpedulibakem
300ikincikeduaikinji
301yeterlicukupyeterli
302düzpolosduz
303kızgadiskez
304olağanbiasaola'an
305gençmudagenc
306hazırsiaphazer
307yukarıdakiatasyukaredaki
308hiçpernahhic
309kırmızımerahkermeze
310listesidaftarlistesi
311olsameskipunolsa
312hissetmekmerasahissetmek
313tartışmaberbicaratartesyma
314kuşburungkusy
315yakındasegerayakenda
316vücuttubuhwujut
317köpekanjingkopek
318ailekeluargaaile
319doğrudanlangsungdo'rudan
320pozposepoz
321bırakınmeninggalkanberaken
322şarkılagusyarke
323ölçmekmengukurolcmek
324kapıpintukape
325ürünprodukurun
326siyahhitamsiyah
327kısapendekkesa
328rakamangkarakam
329sınıfkelassenef
330rüzgaranginruzgar
331sorupertanyaansoru
332olurterjadiolur
333komplelengkapkomple
334gemikapalgemi
335alandaerahalan
336yarımsetengahyarem
337kayabatukaya
338siparişmemesansiparisy
339yangınapiyangen
340güneySelatanguney
341sorunmasalahsorun
342parçabagianparca
343söyledidiceritakansoyledi
344biliyordutahubiliyordu
345geçmeklulusgecmek
346berisejakberi
347üstteratasust
348bütünseluruhbutun
349kralrajakral
350sokakjalansokak
351inchinciinjh
352çarpmakberkembang biakcarpmak
353hiçbir şeytidak adahicbir syey
354derstentu sajaders
355kalmaktinggalkalmak
356tekerlekrodatekerlek
357tampenuhtam
358kuvvetmemaksakuwwet
359mavibirumawi
360nesneobyeknesne
361karar vermekmemutuskankarar wermek
362yüzeypermukaanyuzey
363derindalamderin
364aybulanay
365adapulauada
366ayakkakiayak
367sistemsistemsistem
368meşgulsibukmesygul
369TestujiTest
370kayıtmerekamkayet
371tekneperahutekne
372ortakumumortak
373altınemasalten
374mümkünmungkinmumkun
375düzlempesawatduzlem
376başkasının yerimanfaatbasykasenen yeri
377kurukeringkuru
378acababertanya-tanyaajaba
379gülmektertawagulmek
380binribubin
381öncelaluonje
382koştuberlarikosytu
383kontrolmemeriksakontrol
384oyunupermainanoyunu
385şekilbentuksyekil
386eşitmenyamakanesyit
387sıcakpanassejak
388özledimRinduozledim
389getirdidibawagetirdi
390ısıpanasese
391karsaljukar
392lastikbanlastik
393getirmekmembawagetirmek
394evetIyaewet
395uzakjauhuzak
396doldurunmengisidoldurun
397doğutimurdo'u
398boyacatboya
399dilbahasadil
400arasındaantaraarasenda
401ünitesisatuanunitesi
402güçkekuasaanguc
403kasabakotakasaba
404incebaikinje
405belirlitertentubelirli
406uçmakterbangucmak
407düşmekjatuhdusymek
408kurşunmemimpinkursyun
409ağlamakmenangisa'lamak
410karanlıkgelapkaranlek
411makinemesinmakine
412notucatatannotu
413bekleyinTunggubekleyin
414planırencanaplane
415rakamangkarakam
416yıldızbintangyeldez
417kutukotakkutu
418ikata bendai
419alanbidangalan
420gerisiberistirahatgerisi
421DOĞRUbenarDO'RU
422yeteneklisanggupyetenekli
423kilolukpoundkiloluk
424bittiSelesaibitti
425güzellikKecantikanguzellik
426sürücümendorongsuruju
427durduberdiridurdu
428içerenberisiiceren
429öndepanon
430öğretmekmengajaro'retmek
431haftamingguhafta
432nihaiterakhirnihai
433verdimemberiwerdi
434yeşilhijauyesyil
435ohohoh
436hızlıcepathezle
437geliştirmekmengembangkangelisytirmek
438okyanuslautanokyanus
439sıcakhangatsejak
440ücretsizGratisujretsiz
441dakikamenitdakika
442güçlükuatguclu
443özelkhususozel
444zihinpikiranzihin
445arkasındadibelakangarkasenda
446açıkbersihacek
447kuyrukekorkuyruk
448üretmekmenghasilkanuretmek
449gerçekfaktagercek
450uzayruanguzay
451duydumdengarduydum
452en iyiterbaiken iyi
453saatjamsaat
454daha iyilebih baikdaha iyi
455gerçekbenargercek
456sırasındaselamaserasenda
457yüzratusyuz
458beşlimabesy
459hatırlıyorumingathaterleyorum
460adımlangkahadem
461erkendinierken
462tutunmemegangtutun
463batıBaratbate
464zemintanahzemin
465faizbungafaiz
466ulaşmakmencapaiulasymak
467hızlıcepathezle
468fiilkata kerjafiil
469şarkı söylemekbernyanyisyarke soylemek
470dinlemendengarkandinle
471altıenamalte
472tablomejatablo
473seyahatperjalananseyahat
474daha azkurangdaha az
475sabahpagisabah
476onsepuluhon
477basitsederhanabasit
478birkaçbeberapabirkac
479ünlüvokalunlu
480DOĞRUterhadapDO'RU
481savaşperangsawasy
482koymakawamkoymak
483karşımelawankarsye
484desenpoladesen
485yavaşlambatyawasy
486merkezipusatmerkezi
487aşkcintaasyk
488kişiorangkisyi
489parauangpara
490hizmetMenyajikanhizmet
491görünürmunculgorunur
492yoljalanyol
493haritapetaharita
494yağmurhujanya'mur
495kuralaturankural
496idarememerintahidare
497ÇekTarikcek
498soğukdinginso'uk
499habermemperhatikanhaber
500sessuarases
501enerjienergienerji
502avıberburuawe
503muhtemelmungkinmuhtemel
504yataktempat tiduryatak
505kardeşsaudarakardesy
506yumurtateluryumurta
507binmekmengendaraibinmek
508hücreselhujre
509inanıyorumpercayainaneyorum
510belkimungkinbelki
511seçmekmemilihsecmek
512anitiba-tibaani
513saymakmenghitungsaymak
514karekotakkare
515nedenalasanneden
516uzunlukpanjangnyauzunluk
517temsilmewakilitemsil
518sanatsenisanat
519konusubyekkonu
520bölgewilayahbolge
521boyutukuranboyut
522değiştirmekberbedade'isytirmek
523yerleşmekmenetapyerlesymek
524konuşmakberbicarakonusymak
525ağırlıkbobota'erlek
526genelumumgenel
527buzEsbuz
528maddemasalahmadde
529dairelingkarandaire
530çiftipasangancifti
531dahiltermasukdahil
532bölmekmembagibolmek
533hecesuku kataheje
534keçeterasakece
535büyükagungbuyuk
536topbolatop
537henüznamunhenuz
538dalgagelombangdalga
539bırakınpenurunanberaken
540kalpjantungkalp
541duyuyorumsayaduyuyorum
542mevcutmenyajikanmewjut
543ağırberata'er
544dansmenaridans
545motormesinmotor
546pozisyonposisipozisyon
547kollengankol
548genişlebargenisy
549yelkenberlayaryelken
550materyalbahanmateryal
551kesirpecahankesir
552ormanhutanorman
553oturmakdudukoturmak
554yarışrasyaresy
555penceresijendelapenjeresi
556mağazatokoma'aza
557yazmusim panasyaz
558trenmelatihtren
559uykutiduruyku
560kanıtlamakmembuktikankanetlamak
561yalnızsendirianyalnez
562bacakkakibajak
563egzersizolahragaegzersiz
564duvardindingduwar
565catchmenangkapjatjh
566dağmeningkatda'
567dilekingindilek
568gökyüzülangitgokyuzu
569kurulunaikkurulu
570sevinçkegembiraansewinc
571kışmusim dinginkesy
572Ctsdudukjts
573yazılıtertulisyazele
574vahşiliarwahsyi
575enstrümaninstrumenenstruman
576tuttudisimpantuttu
577camkacajam
578çimrumputcim
579ineklembuinek
580pekerjaanisy
581kenartepikenar
582işaretitandaisyareti
583ziyaretimengunjungiziyareti
584geçmişlalugecmisy
585yumuşaklembutyumusyak
586eğlencelimenyenangkane'lenjeli
587parlakterangparlak
588gazgasgaz
589havacuacahawa
590aybulanay
591milyonjutamilyon
592ayımenanggung, memikulaye
593bitirmekselesaibitirmek
594mutlusenangmutlu
595umutberharapumut
596çiçekbungacicek
597giydirmekmenutupigiydirmek
598garipanehgarip
599gittipergigitti
600ticaretperdagangantijaret
601melodimelodimelodi
602geziperjalanangezi
603ofiskantorofis
604almakmenerimaalmak
605satırbarissater
606ağızmuluta'ez
607tamtepattam
608sembolsimbolsembol
609ölmekmatiolmek
610en azpaling sedikiten az
611sorunkesulitansorun
612bağırmakberteriakba'ermak
613hariçkecualiharic
614yazdımenulisyazde
615tohumbenihtohum
616sesinadasesi
617katılmakIkutikatelmak
618önermekmenyarankanonermek
619temizbersihtemiz
620molasıistirahatmolase
621bayanwanitabayan
622yardahalamanyarda
623yükseleceknaikyukselejek
624kötüburukkotu
625darbepukulandarbe
626yağminyakya'
627kandarahkan
628dokunmasentuhdokunma
629büyüdütumbuhbuyudu
630yüzdesenyuzde
631karıştırmakcampurankaresytermak
632takımtimtakem
633telkawattel
634maliyetbiayamaliyet
635kaybettikalahkaybetti
636kahverengicokelatkahwerengi
637giymekmemakaigiymek
638bahçetamanbahce
639eşitsamaesyit
640gönderildidikirimgonderildi
641seçimmemilihsecim
642düştüjatuhdusytu
643uyguncocokuygun
644akışmengalirakesy
645adiladiladil
646bankabankbanka
647toplamakmengumpulkantoplamak
648kaydetmekmenyimpankaydetmek
649kontrolükontrolkontrolu
650ondalıkdesimalondalek
651kulaktelingakulak
652başkalainbasyka
653oldukçacukupoldukca
654kırdıbangkrutkerde
655davakasusdawa
656ortatengahorta
657öldürmekmembunuholdurmek
658oğluputrao'lu
659göldanaugol
660ansaatan
661ölçekskalaolcek
662yüksek seslekerasyuksek sesle
663baharmusim semibahar
664gözlemlemekmengamatigozlemlemek
665çocukanakcojuk
666düzlurusduz
667ünsüzkonsonanunsuz
668ulusbangsaulus
669SözlükkamusSozluk
670sütsususut
671hızkecepatanhez
672yöntemmetodeyontem
673OrganorganOrgan
674ödememembayarodeme
675yaşusiayasy
676bölümbagianbolum
677elbisegaunelbise
678bulutawanbulut
679sürprizmengherankansurpriz
680sessizdiamsessiz
681taşbatutasy
682küçücükmungilkucujuk
683tırmanışmendakitermanesy
684serinkerenserin
685dizaynDesaindizayn
686kötümiskinkotu
687çokbanyakcok
688denemepercobaandeneme
689altbawahalt
690anahtarkuncianahtar
691demirbesidemir
692tektunggaltek
693sopatongkatsopa
694düzdatarduz
695yirmidua puluhyirmi
696ciltkulitjilt
697gülümsemetersenyumgulumseme
698kırışıklipatankeresyek
699deliklubangdelik
700atlamamelompatatlama
701bebekbayibebek
702sekizdelapansekiz
703köyDesakoy
704karşılamakmemenuhikarsyelamak
705kökakarkok
706satınmembelisaten
707yükseltmekmenaikkanyukseltmek
708çözmekmemecahkancozmek
709metallogammetal
710olsunapakaholsun
711itDorongit
712yeditujuhyedi
713paragrafayatparagraf
714üçüncüketigaucunju
715ShallakanShall
716tutulandiadakantutulan
717saçrambutsac
718tanımlamakmenggambarkantanemlamak
719aşçımemasakasyce
720zeminlantaizemin
721ya daantaraya da
722sonuçhasilsonuc
723yanmakmembakaryanmak
724tepebukittepe
725güvenliamanguwenli
726kedikucingkedi
727yüzyılabadyuzyel
728düşünmekmempertimbangkandusyunmek
729tipiTipetipi
730hukukhukumhukuk
731bitsedikitbit
732sahilpantaisahil
733kopyasalinankopya
734ifadefrasaifade
735sessizdiamsessiz
736uzun boylutinggiuzun boylu
737kumpasirkum
738topraktanahtoprak
739rulogulunganrulo
740sıcaklıksuhusejaklek
741parmakjariparmak
742sanayiindustrisanayi
743değerinilaide'eri
744kavgapertarungankawga
745yalanberbohongyalan
746yendimengalahkanyendi
747heyecanlandırmakmerangsangheyejanlandermak
748doğalalamdo'al
749görünümmelihatgorunum
750sensemerasakansense
751sermayemodalsermaye
752olmazbiasaolmaz
753sandalyekursisandalye
754tehlikebahayatehlike
755meyvebuahmeywe
756zenginkayazengin
757kalıntebalkalen
758askertentaraasker
759süreçprosessurec
760işletmekberoperasiisyletmek
761uygulamapraktekuygulama
762ayrıterpisahayre
763zorsulitzor
764doktordokterdoktor
765lütfensilahkanlutfen
766korumakmelindungikorumak
767öğlentengah hario'len
768kırpmatanamankerpma
769çağdaşmodernca'dasy
770elemanelemeneleman
771vurmakmemukulwurmak
772öğrencisiswao'renji
773köşesudutkosye
774partipestaparti
775beslememenyediakanbesleme
776kiminyangkimin
777yerleştirmekmenemukanyerlesytirmek
778halkacincinhalka
779karakterkarakterkarakter
780böcekseranggabojek
781yakalandıtertangkapyakalande
782dönemiTitikdonemi
783göstermektedirmenunjukkangostermektedir
784radyoradioradyo
785konuştuberbicarakonusytu
786atomuduratomatomudur
787insanmanusiainsan
788geçmişisejarahgecmisyi
789etkisiefeketkisi
790elektriklistrikelektrik
791bekliyoruzmengharapkanbekliyoruz
792kemiktulangkemik
793demiryolureldemiryolu
794hayalmembayangkanhayal
795sağlamakmenyediakansa'lamak
796katılıyorumsetujukateleyorum
797böylecejadiboyleje
798naziklemah lembutnazik
799kadınwanitakaden
800kaptanKaptenkaptan
801sanırımkirasanerem
802gerekliperlugerekli
803keskintajamkeskin
804kanatsayapkanat
805oluşturmakmembuatolusyturmak
806komşutetanggakomsyu
807yıkamamencuciyekama
808yarasakelelawaryarasa
809yerineagakyerine
810kalabalıkorang banyakkalabalek
811mısırJagungmeser
812karşılaştırmamembandingkankarsyelasyterma
813şiirsajaksyiir
814dizetalidize
815çanloncengcan
816bağlıtergantungba'le
817etdaginget
818ovmakmenggosokowmak
819tüptabungtup
820ünlüterkenalunlu
921dolardolardolar
822akışıaliranakesye
823korkutakutkorku
284görüşmelihatgorusy
825incetipisinje
826üçgensegi tigaucgen
827gezegenplanetgezegen
828acelecepatajele
829başkepalabasy
830kolonikolonikoloni
831saatjamsaat
832mayınMilikkumayen
833kravatdasikrawat
834girinmemasukkangirin
835büyükutamabuyuk
836tazesegartaze
837aramaCariarama
838göndermekKirimgondermek
839sarıkuningsare
840gunsenjatagun
841izinmengizinkanizin
842baskımencetakbaske
843ölümatiolu
844noktatitiknokta
845çölguruncol
846takım elbisesesuaitakem elbise
847akımarusakem
848asansörmengangkatasansor
840gülmawargul
850varmaktibawarmak
851ustamenguasaiusta
852izjaluriz
853ebeveynindukebeweyn
854kıyıpantaikeye
855bölünmedivisibolunme
856levhalembarlewha
857maddezatmadde
858iyilikkebaikaniyilik
859bağlamakMenghubungba'lamak
860sonrasıpossonrase
861harcamakmenghabiskanharjamak
862akorchordakor
863şişmanlemaksyisyman
864memnunsenangmemnun
865orijinalasliorijinal
866payıBagikanpaye
867istasyonstasiunistasyon
868babaayahbaba
869ekmekrotiekmek
870şarjbiayasyarj
871uygunlayakuygun
872barbatangbar
873teklifmenawarkanteklif
874segmentisegmensegmenti
875kölebudakkole
876ördekbebekordek
877anlıkinstananlek
878pazarpasarpazar
879derecesigelarderejesi
880doldurmakmengisidoldurmak
881civcivanak ayamjiwjiw
882sevgilisayangsewgili
883düşmanmusuhdusyman
884cevapbalasanjewap
885içkiminumicki
886meydanaterjadimeydana
887destekdukungdestek
888konuşmapidatokonusyma
889doğaalamdo'a
890aralığıjarakarale'e
891buharuapbuhar
892hareketgerakanhareket
893yoljalanyol
894sıvıcairsewe
895logcatatanlog
896demekdimaksuddemek
897bölümhasil bagibolum
898dişlergigidisyler
899kabukkulitkabuk
900boyunleherboyun
901oksijenoksigenoksijen
902şekerGulasyeker
903ölümkematianolum
904güzelcantikguzel
905beceriketrampilanbejeri
906kadınwanitakaden
907sezonmusimsezon
908çözümlarutancozum
909mıknatısmagnetmeknates
910gümüşperakgumusy
911teşekkür ederimterima kasihtesyekkur ederim
912şubecabangsyube
913maçpertandinganmac
914sonekakhiransonek
915özellikleterutamaozellikle
916incirarainjir
917korkuyortakutkorkuyor
918büyüksangat besarbuyuk
919kardeşsaudarakardesy
920çelikbajacelik
921tartışmakBahastartesymak
922ilerimeneruskanileri
923benzerserupabenzer
924kılavuzpanduankelawuz
925deneyimpengalamandeneyim
926puanskorpuan
927elmaapelelma
928satın aldıdibelisaten alde
929açtıLEDacte
930ziftnadazift
931ceketmanteljeket
932kitlemassakitle
933kartkartukart
934bantpitabant
935halattalihalat
936kaymamenyelinapkayma
937winmenangwin
938rüyamimpiruya
939akşammalamaksyam
940durumukondisidurumu
941beslemekmakanbeslemek
942aracıalataraje
943toplamtotaltoplam
944temeldasartemel
945kokubaukoku
946vadilembahwadi
947nemaupunne
948çiftdua kali lipatcift
949koltukkursikoltuk
950devam etmekterusdewam etmek
951bloğublokblo'u
952grafiğigrafikgrafi'i
953şapkatopisyapka
954satmakmenjualsatmak
955başarıkeberhasilanbasyare
956şirketperusahaansyirket
957çıkarmakmengurangicekarmak
958olayperistiwaolay
959özellikletertentuozellikle
960anlaşmaberurusananlasyma
961yüzmekberenangyuzmek
962vadeliistilahwadeli
963karşısındaseberangkarsyesenda
964karısıistrikarese
965ayakkabısepatuayakkabe
966omuzbahuomuz
967yaymakpenyebaranyaymak
968düzenlemekmengaturduzenlemek
969kampkampkamp
970icatmenciptakanijat
971pamukkapaspamuk
972doğmuşlahirdo'musy
973belirlemekmenentukanbelirlemek
974kuartkuartkuart
975dokuzsembilandokuz
976kamyontrukkamyon
977gürültükebisingangurultu
978seviyesitingkatsewiyesi
979şanskesempatansyans
980toplamakmengumpulkantoplamak
981dükkantokodukkan
982streçmeregangstrec
983atmakmelemparkanatmak
984parlaklıkbersinarparlaklek
985mülkiyetPropertimulkiyet
986sütunkolomsutun
987molekülümolekulmolekulu
988seçinPilihsecin
989YANLIŞsalahYANLesy
990griAbu-abugri
991tekrarulangitekrar
992gerektirirmemerlukangerektirir
993genişluasgenisy
994hazırlamakmempersiapkanhazerlamak
995tuzgaramtuz
996burunhidungburun
997çoğuljamakjo'ul
998öfkemarahofke
999iddiaklaimiddia
1000kıtabenuaketa